Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Řád a stanovy klubu

 STANOVY KLUBU

 

 

1)    Jednat a podepisovat za klub mohou jen členové rady.

2)    Členem klubu se může stát každý, kdo byl schválen členy klubu v usnášení schopném stavu, za předpokladu potřeby rozšířit členskou základnu.

3)    Členství zaniká

-         Vystoupením člena na vlastní žádost

-         Zrušením na základě rozhodnutí rady

-         Zánikem klubu

-         Úmrtím

-         Nezaplacením příspěvku

4)    Povinnosti a práva

-         Každý člen má právo být informován o všech akcích klubu, zůčastnit se akcí,  využívat veškerý majetek klubu a volit orgány klubu

-         Každý člen je povinen v čas platit členské a schválené účelové příspěvky. Chránit klubový majetek,funkce vykonávat svědomitě, snažit se o přátelské soužití a chránit dobré jméno klubu.

5)    Členovi, který závažně poruší stanovy klubu a letištní řád může být zrušeno členství.

6)    Klub může na základě rozhodnutí většiny členů vydat jakékoliv vnitřní předpisy.

 

 

 

ŘÁD LETIŠTĚ

 

1)    Na modelářské letiště mají volný přístup pouze členové klubu a jejich rodinní příslušníci. Hosté mají přístup pouze v přítomnosti člena klubu.

2)    Člen který dorazí na letiště jako první, stává se v daný den řídícím létání.

3)    Po příjezdu je vždy třeba obejít ostatní přítomné a domluvit se na frekvenci. Pokud mají dva stejný kanál je třeba aby dodržovali bezpečnost - pokud jeden létá druhý na rádio nesahá.

      Pro větší akce máme k dispozici tabuli kanálů, kde každý před jakémkoliv zapnutím rádia připne kolík ke kanálu na kterém létá a po vypnutí rádia opět kolík sundá aby mohli létat ostatní.                                                                                                                    NIKDY NEZAPÍNÁME RÁDIO POKUD SI NEJSME OPRAVDU JISTÍ ŽE NEMŮŽEME NIKOHO OHROZIT!!!

4)    Létá vždy jeden model. Ve více lidech je možné létat pouze po vzájemné domluvě.

5)    Pokud je ve vzduchu více modelů tak úmysl přistát nebo udělat průlet nad dráhou je třeba hlásit ostatním létajícím.

6)    Každý kdo zrovna létá stojí na hraně dráhy a létá z důvodu bezpečnosti až za dráhou. Je zakázáno létat si za záda z důvodů bezpečnosti ostatních přihlížejících a možnosti poškození automobilů.

7)  Pilot je plně zodpovědný za provoz a pilotáž svého modelu a odpovídá za veškeré možné škody vzniklé touto činností, jak na majetku tak na zdraví. Za osoby mladší 15-ti let odpovídá jeho zákonný zástupce.

8)    Parkování automobilů je možné pouze v místě k tomu určeném.

9)    Je zákaz pití alkoholu pro létající. Pivečko či panáčka si můžeme dát po létání nebo kdykoliv jindy J

10) Na letišti se chováme ukázněně, nevcházíme do prostoru létání pokud je někdo ve vzduchu a po létání si vždy po sobě uklidíme a odneseme vše co jsme si přinesli.

11) Poněvadž se chodíme na letiště všichni odreagovat a odpočinout od všedních povinností tak nevyvoláváme zbytečné neshody, nebuzerujeme se, ale pouze se na sebe smějeme J